Wrestling: Master of mayhem on way to Leeds

ROWDY Ricky Knight is promising 'mayhem' for LPW Wrestling's forthcoming show at Harehills WMC on Saturday, April 2.

Sunday, 21st February 2016, 7:24 pm
Updated Monday, 22nd February 2016, 9:55 am
LPW Wrestling has its next show in April.

Knight will be in tag-team action alongside WWE’s Paige brothers and Father the Hooligans and said: “When the Knights are in town there is mayhem. Be at Harehills to witness it.”

Sign up to our daily newsletter

The i newsletter cut through the noise

The Knights will earlier hold a training session on learning how to be a wrestler between 1pm and 4.30pm, costing £20. The show will feature King Kendo squaring off in a rematch for the LPW Championship against Pricilla – the current champion. LPW is sponsored by LPW Silks and JB Landscapes LTD, and there will be a chance for meet and take photos in the ring at a cost of £5. Doors open at 7pm with bell at 7.30pm and tickets £9.

For more info on tickets, shows, training and LPW DVD’S contact 07591759894 or [email protected]